Socialism From Below

The International Socialist Tendency (IST) is a current of revolutionary socialist organisations, based in different countries, which share a political outlook and seek to help each other by exchanging experience and practical support.

Find out more

Serbian version of the IST statement on Tunisia

Thursday 27th January 2011

Saopštenje Internacionalne socijalističke tendencije povodom Tuniske revolucije

Značaj pobede tuniskih masa nije samo u uspešnom svrgavanju Bena Alija, čime su okončane 23 godine njegove diktature.

Tuniska revolucija pobija argumente koje su proteklih nekoliko decenija nudili mnogi desni intelektualci, prema kojima arapske mase nisu sposobne da postignu revolucionarne promene i da su revoluciji dani odbrojani.

Veliki bes narodnih masa koji je obuzeo čitav Tunis ponovo je dokazao da mase stvaraju sopstvenu istoriju i da je klasna borba živa širom arapskog sveta. Tuniska revolucija je takođe ozbiljno uzdrmala i lanac saveza kojim dominiraju SAD – ali kojim upravljaju i manje sile, poput Francuske i Britanije – čija je svrha da Bliski Istok i Severna Afrika drže pod kontrolom zapadnog imperijalizma, a da Izrael neometano može da tlači Palestince.

Revolucija je zbacila režim koji je održavao bliske veze sa Izraelom i koji su zapadne vlade i Svetska banka hvalile zbog lojalnog sprovođenja neoliberalnih „reformi". ...

Full statement

French version of the IST statement on Tunisia

Thursday 27th January 2011

Communiqué de l'IST sur la révolution tunisienne

L'importance de la victoire des masses tunisiennes ne se limite pas au renversement de Ben Ali mettant fin à 23 années de dictature.

La révolution tunisienne réduit à néant les discours répandus par de nombreux intellectuels de droite ces dernières décennies clamant que les masses arabes seraient incapables de réussir une transformation révolutionnaire et que le temps des révolutions étaient fini.

La colère populaire qui s'est emparée de toute la Tunisie vient de réaffirmer que ce sont les masses qui font leur propre histoire et que la lutte de classe est vivante dans tout le monde arabe. La révolution tunisienne a aussi porté un coup à la chaîne d'alliances dominée par les Etats-unis - mais aussi orchestrée par des pouvoirs moindres comme la France et la Grande-Bretagne - qui vise à garder le Moyen-orient et l'Afrique du Nord sous la coupe de l'impérialisme ...

Full statement

Polish version of the IST statement on Tunisia

Thursday 27th January 2011

Oświadczenie Tendencji Międzynarodowych Socjalistów
Tunezyjskiej Rewolucji

Znaczenie zwycięstwa mas tunezyjskich nie ogranicza się do skutecznego obalenia Ben Alego, kończącego 23 lata dyktatury.

Tunezyjska Rewolucja obala argumenty rozpowszechnione przez wielu prawicowych intelektualistów w ciągu ostatnich kilku dekad, że arabskie masy nie są w stanie osiągnąć rewolucyjnych zmian, i że czasy rewolucji już minęły.

Powszechny społeczny gniew, który przejął całą Tunezję potwierdził, że masy tworzą własną historię oraz że walka klasowa jest żywa w całym świecie arabskim.

Tunezyjska Rewolucja również wymierzyła cios w łańcuch sojuszy zdominowany przez Stany Zjednoczone, ale także zaaranżowany przez mniejsze mocarstwa, takie jak Francja i Brytania, który podtrzymuje stan poddaństwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej wobec zachodniego imperializmu i pozwala Izraelowi bezkarnie uciskać Palestyńczyków.

Rewolucja obaliła reżim ściśle powiązany z Izraelem i wychwalany przez zachodnie rządy i Bank Światowy za lojalną realizację neoliberalnych "reform". Tunezyjskie masy przeraziły arabskie klasy panujące. Jedno po drugim państwa arabskie pośpiesznie dokonały materialnych ustępstw w próbie ...

Full statement

Statement by the European Anticapitalist Left

Monday 8th November 2010

The following statement was produced by a conference of the anticapitalist left in Paris on 16 and 17 October 2010:

English version

Capitalist Europe, the Europe ruled by the European Central Bank, the Maastricht and Lisbon treaties, the Europe of “free and fair competition”, the tool of the offensive of the multinational corporations and their states against workers and peoples, is now in crisis.

All the European governments have widely used public subsidies to save financial system and banks after the subprime crisis in 2007 and 2008. These policies have increased budgetary deficits. All the European governments have imposed their will on Greece and now they use the deficit to impose stringency and austerity to ordinary people. The profits of the banks are higher than ever. But it’s up to workers to pay the bill! The reason for the deficits is very well known and obvious: the scale of subsidies given by states ...

Full statement